Bel ons

Algemene voorwaarden Klanten

1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid, evenals de wet van 14 juli 1991 betre ende handelspraktijken.

2. De uitzendkrachten worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en Itzu Jobs en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Enkel functierelevante wensen worden in aanmerking genomen.

3. Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999, mag Itzu Jobs de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functierelevante criteria te formuleren. Niet functierelevante kenmerken als godsdienst, geslacht, ras, sexuele geaardheid e.d. worden buiten beschouwing gelaten.

4. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden moet in een bijzondere overeenkomst worden vastgelegd.

5. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor :
- De informatie die noodzakelijk is voor het nauwkeurig opmaken van de overeenkomsten en prestatiestaten. De verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten. Het niet verscha en van de nodige informatie of het verscha en van onvol-ledige of onjuiste
gegevens kan aanleiding geven tot bijkomende facturaties.
- Het terugsturen van het ondertekend klantencontract en het toezicht op het terugsturen van de getekende prestatiestaten. Door de teruggave aan Itzu Jobs van de ingevulde en onderte-kende prestatiestaat erkent de gebruiker de juistheid van uitvoering van werkuren door de uitzendkracht. De handtekening van een werknemer of aangestelde op de prestatiestaat kunnen niet worden betwist.
Bij de automatische gegevensverwerking geldt de identieke regel en is enkel de gebruiker verantwoordelijk voor het doorsturen van de juiste informatie. Bij in gebreke blijven van het doorsturen van
de prestatiestaat zal de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van Itzu Jobs kunnen inroepen en zal Itzu Jobs de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker.
- Het tijdig melden aan Itzu Jobs van redenen waarvoor de terugtrekking van uitzendkrachten vereist is.
- Het bekomen van bij wet of CAO vereiste toelatingen.
- Het communiceren van de werkpost che aan Itzu Jobs alsmede de juistheid, de volledigheid en de updaten van de inhoud ervan. De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en -hygiëne. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche
- De gebruiker draagt de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud ervan.
- De gebruiker brengt Itzu Jobs op de hoogte van zodra een uitzendkracht wordt opgenomen in het register van eerste hulp als slachtoffer van een licht ongeval.
- Melding aangaande een eventueel arbeidsongeval. Bij een arbeidsongeval dient de gebruiker onmiddellijk alle dringende maatregelingen te nemen. Itzu Jobs moet onmiddellijk worden verwittigd, informatie doorkrijgen voor de opmaak van een correcte arbeidsongevalsaangifte.
- De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige of laattijdige informatie.
- Aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht.
- Aangaande de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendkrachten, aangaande de niet- hernieuwing van een opdracht.
- De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
- De santies voortvloeiend uit de laattijdige of niet-aangifte Dimona door de gebruiker worden verhaald op de gebruiker en aangerekend.
- De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid; in het kader van die motieven zorgt hij, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten.

6. De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van Itzu Jobs in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lockout in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker Itzu Jobs hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een scha-devergoeding door Itzu Jobs aan de gebruiker.

7. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker staat overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, de gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden alsook arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagswerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendkracht op het werk etc.

8. De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek valt uitsluitend ten laste bij de gebruiker. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen.

9. Itzu Jobs wijst iedere aansprakelijkheid van de hand uit hoofde van leningen of voorschotten, in natura of kontanten, die door de gebruiker aan de uitzendkracht zouden worden toegestaan. Het terugvorderen van de kosten als gevolg van het gebruik van de telefoon voor privédoeleinden, de genuttigde maaltijden in de kantine, aankopen waarvoor machtiging werd verleend werden. Itzu Jobs belast
zich met geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, ingeval van verlies, diefstal of verdwijnen van materiaal en goederen die aan de uitzendkracht werden toevertrouwd.

10. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van Itzu Jobs nooit ingeroepen worden indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten uitvoert. 

11. De facturatie gebeurt op basis van: De prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren, behou-dens wanneer
er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendkracht en indien aan de informatieverplichting van deze voorwaarden voldaan werd: bij gebrek aan door de gebruiker ingevulde en ondertekende prestatiestaten gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met een minimum van de door de gebrui ker aangevraagde uren.
In dit kader worden alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz..., waar de uitzendkracht ook recht op heeft eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker.

12. De overeengekomen coë ciënt en/of het overeengekomen tarief: deze coë ciënt en/of dit tarief worden door Itzu Jobs eenzijdig verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen; dit tarief wordt eveneens door Itzu Jobs eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendkracht
ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker.
- De andere schriftelijke prijsafspraken; verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, enz.) wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker terzake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement wordt aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coë ciënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief.

13. Alle klachten betre ende de facturen moeten Itzu Jobs binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

14. De facturen van Itzu Jobs zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst zal het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke intrestvoet (=referentie-intrestvoet van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 7 procentpunten) zoals gestipuleerd in de Wet van 2 augustus 2002. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de verschuldigde sommen met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 12.500,00 euro indien onze facturatie langer dan 30 dagen na vervaldatum onbetaald blijft. Wisselbrieven brengen hierin geen enkele afwijking mede en scheppen geen enkele schuldvernieuwing. De uitzendkracht is niet gemachtigd onze facturen te innen. Ingeval van laattijdig betaling, geprotesteerde wisselbrief, ongedekte cheque, faillissement, concordaat of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van Itzu Jobs in gevaar wordt gebracht, behoudt Itzu Jobs zich het recht voor de onderhavige overeenkomst eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande rekeningen (zelfs deze die niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen binnen de 24 uur na aangetekend schrijven, zonder dat de gebruiker recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.

15. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling heeft Itzu Jobs het recht zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendkracht onmiddellijk terug te trekken.

16. In geval van voortijdige afwerving:
Indien de gebruiker vóór het einde van een minimumperiode, bepaald in de o erte overeenkomst , zonder tussenkomst van Itzu Jobs nv een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker aan Itzu Jobs, bij wijze van vergoeding van geleden schade, een bedrag betalen. We verwijzen hier naar de o erte overeenkomst.
De gebruiker verbindt zich ertoe Itzu Jobs op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan.

17. De klant verklaart dat indien er overuren worden gepresteerd door de uitzendkracht, deze overuren worden gepresteerd omwille van een buitengewone vermeerdering van werk of ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid.

18. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk
wordt overeengekomen.

19. In geval van geschil en/of wanbetaling zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

20. Opeenvolgende dagcontracten:
- De nood aan exibiliteit bestaat om 1 van de volgende redenen:
• Wanneer het werkvolume bij de klant grotendeels afhankelijk is van externe factoren;
• Wanneer het werkvolume bij de klant sterk uctueert;
• Of wanneer het werkvolume gekoppeld is aan de aard van de opdracht.
- De klant is verantwoordelijk voor de nood aan exibiliteit en het bewijs daarvan. Het uitzendbureau heeft hierover geen appreciatiebevoegdheid.
- Indien in strijd met de toepasselijke regelgeving en in strijd met het 1ste lid van dit artikel toch gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende dagcontracten kan het uitzendbureau gehouden zijn om aan
de uitzendkracht, bovenop het loon, een vergoeding te betalen die overeenstemt met het loon dat had moeten betaald worden indien een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van twee weken
zou zijn gesloten.
- Omdat de klant verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van een nood aan exibiliteit, stemmen partijen in dat het uitzendbureau de kost van de sanctie voorzien in het voorgaande lid evenals alle
daaraan verbonden kosten zal factureren aan de klant.

21. Motief Instroom:
- De klant moet het uitzendbureau schriftelijk meedelen of een eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging ondernomen werd om de bepaalde werkpost in te vullen aan de hand van het motief instroom.
- De uitzendkracht die voorafgaand aan de tewerkstelling onder het motief instroom een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur heeft beëindigd om via uitzendarbeid opnieuw in te stromen kan recht hebben op een tewerkstellingsgarantie van 1 maand.
- Indien de samenwerking voor het einde van de tewerkstellingsgarantie voorzien in §1, stopgezet wordt of niet verlengd wordt door het toedoen van de klant, stemmen de partijen in dat de klant aan het uitzendbureau een vergoeding moet betalen die gelijk is aan het bedrag van het loon, in ruime zin, dat verschuldigd zou zijn tot het einde van de termijn van de terwerkstellingsgarantie (zoals
voorzien in artikel 29) en de daaraan verbonden kosten verschuldigd aan het uitzendbureau. 

Zoek je een job of een geschikte werknemer voor je bedrijf?