Bel ons

Algemene bepalingen voor uitzendkrachten

Deze bepalingen maken deel uit van de overeenkomst tussen Itzu Jobs en de uitzendkracht wiens naam op de voorzijde van dit document is vermeld. De overeenkomst is afgesloten in het kader van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van de werknemer ten behoeve van de gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de Nationale Arbeidsraad en van het paritair Comité.

De arbeidsovereenkomst is afgesloten voor bepaalde duur, een duidelijk omschreven werk. Het is geenszins de bedoeling dat het arbeidscontract voor onbepaalde duur wordt afgesloten.
De duur van het proefbeding wordt voor elke uitzendkracht op elk contract vermeld. Indien niet anders wordt vermeld, worden de drie eerste werkdagen als proefperiode beschouwd.

Elke uitzendkracht verbindt er zich toe Itzu Jobs op de hoogte te houden van de uitvoering van het werk en elke gebeurtenis die van die aard is dat de overeenkomst er grondig door gewijzigd wordt, onmiddellijk aan Itzu Jobs mee te delen.
Deze overeenkomst tussen Itzu Jobs en de uitzendkracht past in het kader van de overeenkomst tussen Itzu Jobs en de inlenende onderneming, waarin de bedoeling werd vastgelegd om een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid af te sluiten.

De uitzendkracht verbindt er zich toe aan Itzu Jobs de prestatiestaat door te geven, uiterlijk de werkdag die volgt op het einde van de overeenkomst enkel en alleen als de klant-gebruiker hem/haar opdraagt dit te bezorgen aan Itzu Jobs. Zoniet wordt de prestatiestaat rechtstreeks door de inlener gestuurd naar Itzu Jobs. Itzu Jobs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de afwezigheid op het werk van haar tijdelijk personeel.

Itzu Jobs verbindt er zich toe het loon welk aan de uitzendkracht verschuldigd is, uiterlijk binnen de 8 werkdagen uit te betalen voor de prestatiestaten die de uitzendkracht laatstens de maandag daarvoor ingeleverd heeft.
De betaling zal naar wens van de uitzendkracht ofwel gestort worden op de post-of bankrekening die de uitzendkracht opgeeft ofwel per bankcheque overgemaakt worden op vrijdag voor 17.00 uur op het betrokken kantoor.

De uitzendkracht is ertoe gehouden al de documenten die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst, onder meer de kopie van zijn overeenkomsten en prestatiestaten zorgvuldig te bewaren. In geval van betwisting moet hij de documenten voorleggen om zijn bezwaren te motiveren.
Bij een arbeidsongeval verbindt de uitzendkracht zich er toe onmiddellijk het kantoor van Itzu Jobs te verwittigen dit persoonlijk of via de inlenende onderneming. Wanneer een uitzendkracht naar een ziekenhuis dient gebracht te worden voor behandeling van kwetsuren, dan moet zo spoedig mogelijk het plaatselijk kantoor van Itzu Jobs worden verwittigd en de nodige verzekeringsdocumenten worden afgehaald.

De uitzendkracht verbindt er zich toe geen werk te verrichten bij de inlener in geval van staking of lockout. Bij staking brengt de uitzendkracht Itzu Jobs onmiddellijk op de hoogte.
Itzu Jobs bezorgt aan de uitzendkracht een overeenkomst in twee exemplaren, waarvan de uitzendkracht Itzu Jobs één exemplaar ondertekend terugbezorgt binnen de 48 uren. Het niet terugbezorgen van het getekende exemplaar door de uitzendkracht houdt een éénzijdige verbreking van de overeenkomst in uit hoofde van de uitzendkracht.

De gegevens die ingezameld worden omtrent de persoon van de uitzendkracht om gebruikt te worden door Itzu Jobs in het kader van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan de uitzendkracht deze gegevens opvragen en indien nodig laten verbeteren. De uitzendkracht kan ook het centraal register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De uitzendkracht verklaart zich akkoord met het feit dat Itzu Jobs de gegevens verwerkt, die voorkomen op het door hem overhandigde bewijs van goed gedrag en zeden en/of rijbewijs op voorwaarde dat deze gegevensverwerking in overeenstemming is met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit met het oog op afsluiten van een arbeidsovereenkomst van uitzendarbeid.

In geval een overeenkomst van bepaalde duur of voor een welomschreven werk beëindigd wordt voor de overeengekomen datum of vooraleer de overeengekomen arbeid wordt beëindigd, is de initiatiefnemer verplicht aan de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het loon dat nog verschuldigd zou zijn, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 24 juli 1987. Itzu Jobs wordt vrijgesteld van de betaling van deze vergoeding wanneer de verbreking van de arbeidsovereenkomst veroorzaakt wordt door de gebruiker en in zoverre Itzu Jobs een gelijkaardige opdracht aanbiedt aan de uitzendkracht met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en het loon. De werkpost che maakt integraal deel uit van de onderhavige overeenkomst voor uitzendarbeid.

Bijzondere bepalingen voor studenten -uitzendkrachten.
Plaats van eerste hulpverlener en brandkoffer : voorzien lokaal bij inlenende onderneming.
Adres en telefoonnummer van de bedrijfs- en interbedrijfgeneeskundige dienst en van de inspectie van sociale wetten: zie arbeidsregelement van de inlener.
De wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers is van toepassing.

PROCEDURE INGEVOLGE ZIEKTE

1. VERWITTIGING:
De werknemer dient de werkgever van zijn arbeidsongeschiktheid te verwittigen op “de eerste werkdag (als werkdag wordt beschouwd elke dag van de week met uitzondering van zon –en feestdagen) en dit minstens 1 uur vóór de aanvang van de diensttijd”, hetzij telefonisch, hetzij op welke andere wijze ook. Gebeurt de verwittiging na de voorgeschreven termijn dan kan de werknemer geen aanspraak maken op gewaarborgd loon voor de dagen van ongeschiktheid die de dag van verwittiging voorafgaan.

2. GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT:
De werknemer dient een medisch attest van werkonbekwaamheid, volledig ingevuld, op het uitzendkantoor te bezorgen binnen de 48 uur (als werkdag wordt beschouwd elke dag van de week met uitzondering van zon –en feestdagen) van zijn afwezigheid wegens ziekte. Bij verzending geldt de poststempel als datum. Wordt het getuigschrift na de voorgeschreven termijn bezorgd dan kan de werknemer geen aanspraak maken op gewaarborgd loon voor de dagen van ongeschiktheid die de dag van de afgifte of verzending van het getuigschrift voorafgaan.

3. CONTROLEVERPLICHTING:
Elke arbeidsongeschikte werknemer/uitzendkracht is verplicht zich aan de controle van een door Itzu Jobs nv gemachtigd en betaald geneesheer te onderwerpen. De werknemer/uitzendkracht zal zich ter beschikking moeten houden voor een bezoek van de controle arts tussen 13 uur en 17 uur tijdens de arbeidsongeschiktheid voor een medische controle op het adres van vermeld op het medisch attest.
Indien de controle dient uitgevoerd te worden op een ander adres dan dient de werknemer/uitzendkracht, Itzu Jobs nv hiervan schriftelijk te verwittigen.
Het zicht ter beschikking houden op het vermelde adres van 13u tot 17u dient te gebeuren ongeacht de werknemer/uitzendkracht een attest heeft wat toelaat om de woning te verlaten.

4. HERVAL EN / OF VERLENGING VAN ZIEKTE:
Bovenstaande richtlijnen inzake verwittiging, bezorgen van een medisch attest en controleverplichting, gelden tevens voor elke verlenging van de ziekteperiode, alsook in geval van herval in dezelfde ziekte. De werknemer die zich niet houdt aan deze voorschriften zal geen recht hebben op gewaarborgd loon. Bij herval binnen de 14 kalenderdagen volgend op het einde van een vorige periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, moet op het medisch attest duidelijk vermeld staan of de nieuwe arbeidsongeschiktheid al dan niet te wijten is aan een andere ziekte. Komt deze vermelding niet voor op het medisch getuigschrift, dan zal vermoed worden dat de beide ongeschiktheden aan dezelfde ziekte te wijten zijn.
In geen geval zal dit vermoeden tenietgedaan worden door een nieuw attest dat aan de werkgever voorgelegd wordt na genezing.

5. SCHEIDSRECHTERLIJKE PROCEDURE: zie arbeidsreglement 

Zoek je een job of een geschikte werknemer voor je bedrijf?