Bel ons

Privacy Policy Uitzendkrachten en Kandidaat Uitzendkrachten

Itzu Jobs vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze privacy policy wil Itzu Jobs je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Itzu Jobs zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan deze privacy policy aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 23/07/2020.

INHOUD

1. DEFINITIES

Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee men deze persoon direct of indirect kan identificeren.

Een verwerker: Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Een verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2. VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACY POLICY?

Deze privacy policy geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn van Itzu Jobs en waarvan Itzu Jobs persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

3. CONTACTGEGEVENS ITZU JOBS

Naam Itzu Jobs NV
Ondernemingsnummer 0878.989.254
Adres Ilgatlaan 15, 3500 Hasselt
Email itzujobs@itzu.eu
Telefoonnummer 011 28 00 56

 

4. WIE IS FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING?

Itzu heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (of Data Protection Officer) aangesteld die als taak heeft het toezien en bewaken van het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van Itzu m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De Functionaris voor Gegevensbescherming is per mail bereikbaar via privacy@itzujobs.eu.

5. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Enkel wanneer Itzu Jobs optreedt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn punten 6 tot en met 11 van deze privacy policy van toepassing.

Indien je als betrokkene je rechten wenst uit te oefenen, moet je je steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

6. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT ITZU JOBS?

6.1 Gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst

Itzu Jobs verwerkt persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken partij bent, of om op je verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

6.2 Gebaseerd op je toestemming

Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op je toestemming heb je steeds het recht je toestemming in te trekken (zie 11. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen).

6.3 Gebaseerd op gerechtvaardigd belang

Itzu Jobs verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang waarbij Itzu Jobs een belangenafweging gemaakt heeft.

7. MET WIE DELEN WE JE GEGEVENS?

Itzu Jobs deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

Itzu Jobs doet een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer consultants, tools (vb. CRM systeem, mailing tool) en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.

8. BEVEILIGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Itzu Jobs erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt Itzu Jobs gepaste technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang om misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Itzu Jobs dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt Itzu Jobs de toepasselijke wet- en regelgeving over gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

9. BEWARING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Itzu Jobs bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

10. COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je op https://www.itzujobs.eu/nl/cookies.

11. WAT ZIJN JE RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITOEFENEN?

11.1 Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@itzujobs.eu. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Itzu Jobs meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

Itzu Jobs heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Itzu Jobs je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van Itzu Jobs.

Itzu Jobs zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Itzu Jobs een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Itzu Jobs het verzoek weigeren. Als je om een of andere reden aanneemt dat Itzu Jobs je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met Itzu Jobs waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, als Itzu Jobs niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.

11.2 Wat zijn je rechten?

Zoek je een job of een geschikte werknemer voor je bedrijf?